38.

الان به آرزو گفتم تو میدونستی علیرضا ازدواج کرده؟ گفت چییییییییی؟؟!!!!!!! نههههههه کی گفففففت؟؟؟؟

گفت  سرم درد گرفتش. راحله م ظهر همینو گفت. همگی از خبر ازدواجت سردرد گرفتیم عزیز دلم :)

/ 0 نظر / 9 بازدید