39.

دامـبـلــدور (مـایــکـل گــامـبـون): دلــت بــه حـال مـرده هــا نـسـوزه نـگــرانِ زنـده هـا بــاش مـخـصـوصـن اونـایی کـه بــی عـشـق زنـدگــی

مـی کـنـن !

 

هری پاتر و یادگاران مرگ قسمت دوم-دیوید یتس

/ 0 نظر / 9 بازدید